Asilo Martyna Stanisławska NIP: 1132836871, al. Stanów Zjednoczonych 26a, Warszawa

Polityka prywatności


Rejestracja tel. :

Poniedziałek-Piątek

9:00-21:00

Placówka czynna:

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

 

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Partnerzy

Sposoby płatności

Regulamin

Ukończyłam psychologię oraz szkolenie psychoterapeuty w Kijowskim Instytucie Racjonalnej Intuicyjnej Psychoterapii oraz kurs specjalisty SI. Mam doświadczenie w pracy w poradni psych-ped dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

 

Podejmuję się biegłego prowadzenia terapii w j. ukraińskim, j. angielskim oraz j. polskim.

 

Я закінчив психологію та підготовку психотерапевтів. Вільно займаюся терапією українською, англійською та польською мовами.

 

I undertake fluent therapy in Ukrainian, English and Polish.

Psycholog dla dzieci i dorosłych
Spotkania wielojęzyczne
(j.polski, j.ukraiński, j. rosyjski, j.angielski)

Olena Yanchuk

Mam doświadczenie oraz uprawnienia do pracy w zakresie:

 

Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia dorosłych (rodziców)

 • Problemy emocjonalne
 • Problemy interpersonalne
 • Pomoc w kryzysowych sytuacjach życiowych
 • Relacje rodzinne
 • Sytuacje wyboru, konieczność podjęcia ważnych decyzji


Korekta zaburzeń rozwojowych u dzieci

Dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego:

 • Dzieci z chorobami genetycznymi
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 • Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • Naruszenie rozwoju intelektualnego ( ZPR, ZRR )

 

Rehabilitacja funkcji poznawczych:

 • Rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 • Korekta sprawności mowy i myślenia
 • Rozwój arbitralności aktywności umysłowej
 • Opracowanie koncepcji przestrzennych

 

 

Usługi psychoterapeutyczne:

Sand Play: terapia piaskiem:

 • Rozwój sfery emocjonalnej
 • Rozwój wyobraźni
 • Rozwój umiejętności motorycznych, koordynacja ruchów
 • Rozwój wrażeń dotykowych
 • Korekta spójnej mowy
 • Korekta lęków, niepokoju, agresji, nadpobudliwości
 • Tworzenie komfortu psycho-emocjonalnego

 

Arteterapia (leczenie z pomocą twórczości):

 • Urazy psychiczne
 • Rozwój twórczego myślenia, integralności percepcji
 • Przyczynia się do rozwoju pamięci, uwagi, myślenia, małej motoryki, koordynacji ruchowej, umiejętności podejmowania decyzji

 

Terapia muzyczna:

 • Aktywacja aktywności poznawczej
 • Korekta agresywnego zachowania
 • Korekta stanu lękowego dziecka
 • Korekta percepcji słuchowej i wzrokowej, motoryki, orientacji wzrokowo-słuchowej
 • Nabycie lepszej koncentracji uwagi, rozwój pamięci i spostrzegawczości
 • Korekta lateralizacji (lewa półkula i prawa półkula) oraz orientacji przestrzennej

 

Bajkowa terapia:

 • Korekta zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych
 • Pokonywanie lęków i kompleksów
 • Stworzenie modelu właściwego zachowania
 • Nauka technik relaksacyjnych i uspokajających
 • Stymulacja rozwoju umysłowego dziecka

 

 

Psychogimnastyka

 • Korekta różnych aspektów psychiki dziecka
 • Rozwój pamięci motorycznej, uwagi
 • Rozwój samokontroli, wolicjonalnej samoregulacji
 • Rozwój sfery emocjonalnej
 • Nauka technik rozluźniania mięśni dłoni, palców i szyi
 • Korekta przejawów behawioralnych

 

Terapia integracji sensorycznej

 • Korekta dysfunkcji w rozwoju motorycznym, poznawczym, a także cechach behawioralnych dziecka

 

 

Metoda „Mindfulness” (nauka kontrolowania oddechu, akceptacja siebie „tu i teraz”

• Korekta sfery emocjonalnej, zaburzenia zachowania

• Poprawa koncentracji uwagi

• Nauka technik relaksacyjnych poprzez kontrolę oddechu

 

Послуги психолога

 

Психологічне консультування та психотерапія дорослих ( батьків )

 • Емоційні проблеми
 • Міжособистісні проблеми
 • Допомога в кризових життєвих ситуаціях
 • Сімейні стосунки
 • Ситуації вибору, необхідність прийняття важливих рішень

 

Корекція розладів розвитку у дітей:

 • Діти з ураженням нервової системи
 • Діти з генетичними недугами
 • Розлади аутистичного спектру ( РАС)
 • Дефіцит уваги та гіперактивність (РДУГ)
 • Дислексія, дисграфія, дискалькулія
 • Порушення інтелектуального розвитку ( ЗПР, ЗРР )

 

Реабілітація когнітивних функцій

 • Розвиток та вдосконалення комунікативних навичок
 • Корекція мовленнєвих та мисленнєвих навичок
 • Розвиток довільності психічної діяльності
 • Розвиток просторових уявлень

 

Психотерапевтичні послуги:

Sand Play ( пісочна терапія )

 • Розвиток емоційної сфери
 • Розвиток фантазії
 • Розвиток дрібної моторики, координації рухів
 • Розвиток тактильних відчуттів
 • Корекція зв´язного мовлення
 • Корекція страхів, тривожності, агресії, гіперактивності
 • Створення психоемоційного комфорту

 

 

Арттерапія ( лікування за допомогою творчості )

 • Психологічні травми
 • Розвиток креативності мислення, цілісності сприйняття
 • Сприяє зміцненню пам´яті, уваги, мислення, дрібної моторики, координації рухів, навичок прийняття рішень

 

Музична терапія

 • Активізація пізнавальної активності
 • Корекція агресивної поведінки
 • Корекція тривожного стану дитини
 • Корекція слухового і зорового сприйняття, моторики, зорово-слухової орієнтації
 • Набуття кращої концентрації уваги, розвиток пам´яті і спостережливості
 • Корекція латералізації ( лівопівкульної та правопівкульної ) та просторової орієнтації

 

Казкотерапія

 • Корекція емоційних та поведінкових порушень
 • Долання страхів та комплексів
 • Створення моделі належної поведінки
 • Навчання технік розслаблення та заспокоєння
 • Стимуляція розумового розвитку дитини

 

Психогімнастика

 • Корекція різних аспектів психіки дитини
 • Розвиток моторної пам´яті, уваги
 • Розвиток самоконтролю, вольової саморегуляції
 • Розвиток емоційної сфери
 • Навчання технік розслаблення м´язів рук, пальчиків, шиї
 • Корекція поведінкових проявів

 

Терапія сенсорної інтеграції

 • Корекція дисфункції в моторному, пізнавальному розвитку, а також поведінкових характеристиках дитини

 

 

Метод “ Mindfulness “ ( навчання контролю дихання, прийняття себе  «тут і тепер»

 • Корекція емоційної сфери, поведінкових розладів
 • Покращення концентрації уваги
 • Навчання техніки розслаблення завдяки контролю дихання