BM GROUP SP.Z.O.O  NIP:1133112135 al. Stanów Zjednoczonych 26a, Warszawa

Polityka prywatności


Rejestracja tel. :

Poniedziałek-Piątek

9:00-21:00

Placówka czynna:

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

 

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Partnerzy

Sposoby płatności

Regulamin

 

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH

W CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AKSON

 

 

 

Zasady współpracy w terapii grupowej

 

 1. ZASADA POUFNOŚCI.

Wszystkie wypowiedzi uczestników terapii są objęte tajemnicą. Jest to istotny element każdego procesu terapeutycznego. Dochowania tajemnicy wymaga się od wszystkich członków grupy. Członkowie grupy muszą zachować poufność w celu stworzenia bezpiecznych warunków do pracy terapeutycznej i rozwoju zaufania w grupie. Terapeuci grupowi są również zobowiązani do zachowania tajemnicy, z wyjątkiem jedynej sytuacji, gdy istnieje bezpośrednie ryzyko wyrządzenia krzywdy członkowi grupy lub innej osobie.

 1. ZASADA OBECNOŚCI.

Ze względu na specyfikę pracy grupy terapeutycznej prosimy, aby na udział w grupie decydowały się osoby, które są zdecydowane uczestniczyć w grupie przez cały okres jej trwania, nie opuszczając sesji bez ważnych powodów i przychodząc punktualnie.

 1. ZASADA PŁATNOŚCI ZA WSZYSTKIE SESJE (RÓWNIEŻ OPUSZCZONE).

Jeśli z jakiś powodów ktoś będzie nieobecny zobligowany jest zapłacić za opuszczoną sesję.

 

Organizacja zajęć

 1. Czas trwania zajęć grupowych zależny jest od ich rodzaju. Zazwyczaj zajęcia trwają 60 minut i nie przekraczają 90 minut.
 2. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 3. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
 4. Placówka zastrzega sobie prawo do odwołania cyklu zajęć bez podania przyczyny. W sytuacji odwołania sesji, wpłacona przez uczestnika kwota zostanie mu zwrócona.

 

 

Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w zajęciach grupowych jest dobrowolne.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do udziału w zajęciach i podpisanie umowy o uczestnictwie.
 3. Umowa o uczestnictwie zawiera informacje o rodzaju zajęć, ich terminach i warunkach uczestnictwa.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu CTR Akson oraz regulaminu zajęć grupowych.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w ustalonych terminach.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny i porządku.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
 9. Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia terapeutyczne jest możliwe po wizycie konsultacyjnej w naszej placówce u specjalisty, z którym rodzice wspólnie ustalają zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Akson w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wynikający z ich właściwości. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na terenie Akson, wyrządzone przez działanie własne.

 

Opłaty

 1. Za udział w zajęciach grupowych pobierana jest opłata z góry przed rozpoczęciem cyklu zajęć w wysokości ujętej w cenniku dostępnym na stronie internetowej.
 2. Wykupienie zajęć oraz udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu Centrum Terapii i Rozwoju Akson
 3. Wysokość opłaty określona jest w umowie o uczestnictwie.

 

 1. Opłata za zajęcia jest płatna najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem cyklu zajęć na nr rachunku bankowego określonego w umowie o uczestnictwie.
 2. O gwarantowanej rezerwacji miejsca decyduje wpłata pełnej, bezzwrotnej kwoty za cykl zajęć, na numer konta 86 1140 2004 0000 3102 8420 6826.

 

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z cyklu zajęć, placówka nie zwraca wpłaconej przez uczestnika kwoty za udział w zajęciach.

 

Odstąpienie od umowy i rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik może odstąpić od umowy o uczestnictwie w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Uczestnik ponosi pełną opłatę za wszystkie zajęcia w cyklu.
 2. Po upływie 7 dni od daty zawarcia umowy, uczestnik może odstąpić od umowy wyłącznie za zgodą CTR Akson.

 

 

 

Obowiązki prowadzącego

 1. Prowadzący ma obowiązek prowadzić zajęcia zgodnie z programem zajęć.
 2. Prowadzący ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo uczestników zajęć, przestrzegać zasad higieny i porządku.

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2024 roku.
 2. CTR Akson zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przyszłości.