Partnerzy

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

ORGANIZACJA

 1. Centrum Terapii i Rozwoju Akson pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-21.00
 2. W przypadku dużej ilości zapisów dopuszcza się prowadzenie zajęć również w soboty.
 3. Ustawowe dni świąteczne oraz niedziele są wolne od pracy i opłat.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 2. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 3. Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.
 4. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 5. Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę. Centrum Terapii i Rozwoju Akson nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.

 

PŁATNOŚCI

 1. Odwołania terminu wizyty można dokonać telefonicznie lub SMS-em na numer +48 697 343 396.
 2. Odwołanie terminu wizyty bez konsekwencji finansowych, możliwe jest do godziny 12:00 dnia poprzedzającego spotkanie, a informację tę należy przekazać recepcji w godzinach pracy Centrum Terapii i Rozwoju Akson.
 3. W przypadku poniedziałkowych terminów wizyt odwołanie możliwe jest najpóźniej do godz. 12:00 w poprzedzający piątek.
 4. Terminy wizyt następujące po dniu świątecznym można odwołać w ostatni poprzedzający je dzień roboczy do godziny 12:00
 5. Odwołanie terminu wizyty z przekroczeniem ram czasowych określonych w pkt 10, 11 i 12 Regulaminu lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na temat nieobecności, wiąże się z pełną odpłatnością (100% ceny), co wynika z konieczności zarezerwowania czasu pracy specjalisty.
 6. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie, Centrum Terapii i Rozwoju Akson ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 7. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić w recepcji planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić ewentualne przesunięcie zajęć.
 8. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 9. Na prośbę rodziców istnieje możliwość wydania opinii na temat przebiegu terapii dziecka – usługa jest dodatkowo płatna.
 10. W przypadku odwołania wizyty przez specjalistę nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie.

 

ZASTĘPSTWA

 1. Centrum Terapii i Rozwoju Akson zastrzega sobie możliwość jednorazowej lub stałej zmiany terapeuty, o której rodzic zostanie uprzednio poinformowany.
 2. W przypadku nieobecności terapeuty oraz braku możliwości zastępstwa, zajęcia winny zostać odrobione w ustalonym dogodnym terminie.
 3. Odwołanie zajęć terapeuty może zostać przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem sms.

 

DOKUMENTACJA

 1. Dokumentacja klientów jest sporządzana według obowiązujących norm prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 2. Centrum Terapii i Rozwoju Akson zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych klientów, do których ma dostęp w czasie wykonywania usług. Niniejsze zobowiązanie trwa również po zakończeniu świadczenia usług.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Opiekun/rodzic ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
 2. Zawieszenie zajęć na okres dłuższy niż 2 tygodnie skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 60zł (zajęcia indywidualne), 40zł (zajęcia grupowe) za każdą kolejną godzinę  nieobecności w celu rezerwacji godziny terapeutycznej. Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu
 3. Klienci Centrum Terapii i Rozwoju Akson zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie.

REGULAMIN