REGULAMIN

BM GROUP SP.Z.O.O  NIP:1133112135 al. Stanów Zjednoczonych 26a, Warszawa

Polityka prywatności


Rejestracja tel. :

Poniedziałek-Piątek

9:00-21:00

Placówka czynna:

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

 

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Partnerzy

Sposoby płatności

Regulamin

ORGANIZACJA

 

 1. Centrum Terapii i Rozwoju Akson pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-21.00
 2. W przypadku dużej ilości zapisów dopuszcza się prowadzenie zajęć również w soboty.
 3. Ustawowe dni świąteczne oraz niedziele są wolne od pracy i opłat.
 4. Organem prowadzącym Centrum Terapii i Rozwoju Akson jest BM Group Sp. z.o o. NIP: 1133112135 z siedzibą przy al. Stanów Zjednoczonych 26a, 03-964 Warszawa

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 2. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 3. Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.
 4. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 5. Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę. Centrum Terapii i Rozwoju Akson nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
   

REALIZACJA USŁUG

 

 1. Usługi są realizowane stacjonarnie w siedzibie Centrum Terapii i Rozwoju Akson przy al. Stanów Zjednoczonych 26a w Warszawie.
 2. Usługi z opcją realizacji z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość są realizowane telefonicznie lub za pośrednictwem Google Meet.
   

PŁATNOŚCI

 

 1. Odwołania terminu wizyty można dokonać telefonicznie lub SMS-em na numer +48 697 343 396 lub za pośrednictwem systemu Bookero.
 2. Odwołanie terminu wizyty bez konsekwencji finansowych, możliwe jest do godziny 24h poprzedzających spotkanie, a informację tę należy przekazać recepcji w godzinach pracy Centrum Terapii i Rozwoju Akson.
 3. Odwołanie terminu wizyty z przekroczeniem ram czasowych określonych w pkt 13 Regulaminu lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na temat nieobecności, wiąże się z pełną odpłatnością (100% ceny), co wynika z konieczności zarezerwowania czasu pracy specjalisty.
 4. Zwroty płatności (za wizyty odwołane zgodnie z ustalonymi ramami czasowymi na min. 24 godz. przed planowanym spotkaniem) są dokonywane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 5. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie, Centrum Terapii i Rozwoju Akson ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 6. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić w recepcji planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić ewentualne przesunięcie zajęć.
 7. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 8. Na prośbę rodziców istnieje możliwość wydania opinii na temat przebiegu terapii dziecka – usługa jest dodatkowo płatna.
 9. W przypadku odwołania wizyty przez specjalistę nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie.
 10. Płatność za usługi pobierana jest z góry, dostępne są metody płatności: przelew bankowy, karta płatnicza na miejscu oraz wykorzystanie systemów płatności online PayNow.

 

 

ZWROT PŁATNOŚCI ZA ODWOŁANĄ WIZYTĘ W TERMINIE

 

 1. Zwroty płatności (za wizyty odwołane zgodnie z ustalonymi ramami czasowymi na min. 24 godz. przed planowanym spotkaniem) są dokonywane w ciągu 30 dniu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2.  

 

WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 1. W oparciu o katalog umów zawartych na odległość, od których nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia, jest zawarty w art. 38 ustawy o ochronie konsumentów - po spełnieniu świadczenia przez Centrum Terapii i Rozwoju Akson (wykonaniu usługi za wyraźną zgodą konsumenta), konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu terapeutycznego przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres podany przez Usługodawcę – biuro@aksoncentrum.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację kontraktu terapeutycznego i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

 

 

ZASTĘPSTWA

 

 1. Centrum Terapii i Rozwoju Akson zastrzega sobie możliwość jednorazowej lub stałej zmiany terapeuty, o której rodzic zostanie uprzednio poinformowany.
 2. W przypadku nieobecności terapeuty oraz braku możliwości zastępstwa, zajęcia winny zostać odrobione w ustalonym dogodnym terminie.
 3. Odwołanie zajęć terapeuty może zostać przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem sms.

 

 

DOKUMENTACJA

 

 1. Dokumentacja klientów jest sporządzana według obowiązujących norm prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 2. Centrum Terapii i Rozwoju Akson zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych klientów, do których ma dostęp w czasie wykonywania usług. Niniejsze zobowiązanie trwa również po zakończeniu świadczenia usług.

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Opiekun/rodzic ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
 2. Zawieszenie zajęć na okres dłuższy niż 2 tygodnie skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 60zł (zajęcia indywidualne), 40zł (zajęcia grupowe) za każdą kolejną godzinę  nieobecności w celu rezerwacji godziny terapeutycznej. Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu
 3. Klienci Centrum Terapii i Rozwoju Akson zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie.