• Terapia trwa 50 minut w trakcie których odbywa się również omówienie postępów.
 • Reprezentant niepełnoletniego pacjenta zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania go ze spotkania.
 • W przypadku spóźnienia pacjenta na zajęcia terapeutyczne, czas ich trwania zostaje skrócony o ilość minut spóźnienia.
 • Jeżeli pacjent nie może stawić się w wyznaczonym terminie na umówione spotkanie, to jest on zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym placówki.
 • Odwołanie terminu wizyty bez konsekwencji finansowych, możliwe jest do godziny 12:00 dnia poprzedzającego spotkanie, a informację tę należy przekazać recepcji telefonicznie lub smsem pod nr +48 697 343 396 w godzinach pracy Centrum Terapii i Rozwoju Akson.
 • Odwołanie terminu wizyty z przekroczeniem ram czasowych lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na temat nieobecności, wiąże się z pełną odpłatnością(100% ceny), co wynika z konieczności zarezerwowania czasu pracy specjalisty. W wyniku wypadków losowych placówka rozlicza się indywidualnie z pacjentem.
 • W przypadku poniedziałkowych terminów wizyt odwołanie możliwe jest najpóźniej do godz. 12:00 w poprzedzający piątek.
 • Zawieszenie zajęć na okres dłuższy niż 2 tygodnie skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 60zł (zajęcia indywidualne), 40zł (zajęcia grupowe) za każdą kolejną godzinę  nieobecności w celu rezerwacji godziny terapeutycznej. Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu.
 • Pacjent wnosi opłatę za wszystkie zajęcia na początku  danego miesiąca (do 10go) należną kwotę za terapię w danym miesiącu kalendarzowym płatność gotówką lub na nr konta:

           mBank: 22 1140 2004 0000 3502 8038 2296

Tytułem: Imię i nazwisko pacjenta, data/daty i rodzaj terapii np. "Jan Kowalski, 13.05.2017, 20.05.2017, psycholog".

Opłacone zajęcia, odwołane do godz. 12.00 dnia poprzedzającego spotkanie przechodzą na kolejny miesiąc kalendarzowy

 • Opłata za konsultacje i terapie jest pobierana z góry i powinna zostać dokonana na 24h przed spotkaniem bezpośrednio przelewem na nr konta wskazany w pkt 9. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu wizyty.
 • Pacjent przed rezygnacją z długoterminowych usług placówki powinien poinformować o tym terapeutę

 • z wyprzedzeniem, w celu wspólnego ustalenia terminu zakończenia terapii z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 • Pacjent ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić w recepcji planowane nieobecności (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić ewentualne przesunięcie zajęć.

 

 • Ze względów higienicznych prosimy o zmianę obuwia przed wejściem na salę lub założenie ochraniaczy na buty.

 • W uzasadnionych przypadkach placówka może odmówić lub zaprzestać świadczenia usług  osobom indywidualnym oraz ich podmiotom. Decyzję o odmowie lub zaprzestaniu podejmuje dyrektor.

Partnerzy

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

Ogólne Warunki Uczestnictwa w zajęciach w Akson